REGULAMIN PRACY SERWISU

1. Usługi są wykonywane z zachowaniem procedur producentów części zamiennych oraz

producentów pojazdów.

2. Wykonanie zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu oraz naprawę i wymianę części lub

podzespołów.

3. W przypadku drogich napraw lub części przekraczających kwotę 500 zł netto, uważanych za

skutek lub przyczynę powstania zgłoszonych usterek, firma konsultuje wydatek z klientem.

4. Samochód po naprawie jest kontrolowany i sprawdzany podczas jazdy testowej w zakresie

wykonywanej usługi.

5. Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa.

6. W przypadku nie wyrażenia zgody na zachowanie procedur serwisowych, automatycznie

serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykonaną usługę i poprawne działanie pojazdu.

7. W przypadku braku akceptacji na obowiązujący w firmie regulamin pracy, klient uzgadnia

indywidualnie z właścicielem lub pracownikiem serwisu, co do braku akceptacji

poszczególnych punktów regulaminu bądź informację o braku zgody na czynności serwisowe

celem dostosowania pojazdu do stanu zgodnego z obowiązującym prawem dla układów lub

podzespołów niesprawnych zgłoszonych lub zauważonych podczas naprawy.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe podczas naprawy.

9. Serwis nie odpowiada za samochody pozostawione na placu manewrowym, oraz za szkody

powstałe z winy osób trzecich.

10. W szczególnych wypadkach zakres prac naprawczych określony jest po rozmontowaniu

pojazdu.

11. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 7 dni od daty

powiadomienia o zakończeniu naprawy.

12. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania

pojazdu w serwisie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 50 zł.

13. Części używane lub dostarczone przez klienta montujemy wyłącznie na życzenie klienta bez

ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe ich działanie.

14. Oddanie pojazdu do serwisu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją regulaminu pracy

serwisu.